بلاک افغان

32,000 تومان
رایحه گرم و تلخ چوبی معطر رایحه ابتدایی : شاهدانه , ترکیبات سبز رایحه میانی : تنباکو , روایح چوبی , قهوه رایحه پایانی : روایح دودی , عود قیمت هر میل عطر بلک افغان برابر است با 6000تومان قوطی 5میل قیمت تمام شده 32000

بلاک افغان

175,000 تومان
رایحه گرم و تلخ چوبی معطر رایحه ابتدایی : شاهدانه , ترکیبات سبز رایحه میانی : تنباکو , روایح چوبی , قهوه رایحه پایانی : روایح دودی , عود قیمت هر میل عطر بلک افغان برابر است با 6000تومان قوطی 25میل قیمت تمام شده175000

عطر بلک افغان

20,000 تومان
رایحه گرم و تلخ چوبی معطر رایحه ابتدایی : شاهدانه , ترکیبات سبز رایحه میانی : تنباکو , روایح چوبی , قهوه رایحه پایانی : روایح دودی , عود قیمت هر میل عطر بلک افغان برابر است با 6000تومان قوطی 3 میل قیمت تمام شده 20000تومان